تيپ نمای ماير - بريگز


Mayer – Briggs Type Indicator


 • عنوان فارسی: تيپ نمای ماير - بريگز
 • عنوان انگلیسی: Mayer – Briggs Type Indicator
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: طبقه بندی افراد بر حسب تيپ های روانشناختی يونگ
 • سازنده: مايرز و بريگز Mayers, Briggs
 • سال ساخت: 1998
 • تعداد سوال: 126 سوال
 • زیر مقیاس: مقياس فکری – احساسی، حسی – شهودی، برونگرايی – درونگرايی، قضاوت – ادراک و کارکردهای روانی
 • نحوه اجرا: خود گزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: در نمره گذاری پيوسته اين مقياس بعد از نمره گذاری 8 ترجيح شخصيتی، نمرات دو ترجيح يک مقياس از هم کم شده و نتيجه در صورتی که ترجيح های E,S,T,J بيشتر باشند از 100 کم و در صورتی که ترجيح های I, N,F. P بيشتر باشند به 100 اضافه می شود. بنابراين هرچه انحراف از 100 بيشتر باشد ترجيح مورد نظر از شدت بيشتری برخوردار است.
 • رفرانس: شکيبا، شيما. (1384). بررسی رابطه تيپ شخصيت و هوش هيجانی در رضايت شغلی کارمندان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ايران. پايان نامه ارشد روانشناسی، انستيتو روانپزشکی تهران.
 • آزمون مرجع: Mayer – Briggs Type Indicator
 • عنوان: نسخه اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: در پژوهش تينزلي (2002) و راثمن و همكاران (2004) ضريب اعتبار MBTI را رضايت بخش اعلام نموده و حداقل 60/0 اعلام نموده اند.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: تينزلي (2002) ضريب پايايي حاصل از دو نيمه كردن مقياسهاي MBTI در يك نمونه 5971 نفري حداقل 80/0 و ضريب آلفاي كرونباخ حداقل 76/0 و ضريب بازآزمايي ميانگين 70/0 گزارش نموده است. راثمن و همكاران (2004) همساني دروني مقياسهاي MBTI‌را بين 84/0 تا 86/0 و پايايي باز
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Mayer – Briggs Type Indicator
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777بدايع (1383) اعتبار محتوايي MBTI را با نظر كارشناسي اساتيد بزرگ روانشناسي رضايت بخش گزارش نمود ه است. و ضريب اعتبار بين MBTI‌و پرسشنامه آيزنك در پژوهش عبداللهي (1377) 64/0 گزارش شده است. بدايع، اصغر (1383). رابطه سنخ رهاي روانشناختي درمانگران و گرايش ب
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: نتايج پژوهش بدايع (1383) ضريب آلفاي كرونباخ MBTI را روي نمونه 30 نفري براي برونگرايي 68/0ريال درونگرايي 75/0، حسي 84/0، شهودي 78/0، فكري 59/0، احساسي، 58/0 ، قضاوتي 85/0 و ادراكي 85/0 نشان داد.
 • توضیحات دیگر: 0