مقياس فعال سازی رفتاری برای افسردگی


Behavioral Activation for Depression (BADS)


 • عنوان فارسی: مقياس فعال سازی رفتاری برای افسردگی
 • عنوان انگلیسی: Behavioral Activation for Depression (BADS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی شاخص فعال سازی و پرهيز در طول دوره درمان
 • سازنده: کانتر و همکاران Kanter et al
 • سال ساخت: 2006
 • تعداد سوال: 25 گويه
 • زیر مقیاس: فعال سازی، اجتناب/نشخوار فکری، افت تحصيلی/شغلی و آسيب اجتماعی
 • نحوه اجرا: خود گزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: مقياس هفت‌گزينه‌ای از صفر (هرگز) تا شش (کاملاً) که برای نمره‌گذاری BADS، گويه‌های هر چهار زيرمقياس به جز مقياس فعال‌سازی به‌صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند، اما برای نمره‌گذاری زيرمقياس‌ها به‌صورت جداگانه، نياز به معکوس‌کردن نمرات گويه‌ها نيست. نمرات بالا در مقياس کل معرف فعال‌سازی بالا و نمرات بالا در زيرمقياس‌ها نشانگر افزايش سطح فعاليت در زيرمقياس‌ها هستند
 • رفرانس: مقياس فعال‌سازی رفتاری برای افسردگی: ويژگی‌های روان‌سنجی و تحليل عاملی تأييدی نسخه ايرانی ابوالفضل محمدی، مهدی اميری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالينی ايران، سال شانزدهم، شماره 1، بهـار 1389، 73- 65