کيفيت خواب


PSQI


 • عنوان فارسی: کيفيت خواب
 • عنوان انگلیسی: PSQI
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: بررسی کيفيت خواب طی يک ماه گذشته
 • سازنده:
 • سال ساخت: 1989
 • تعداد سوال: 18
 • زیر مقیاس: کيفيت ذهنی خواب، تاخير در به خواب رفتن، طول مدت خواب، خوب مفيد، اختلالات خواب، مصرف داروهای خواب آور، اختلال عملکرد روزانه
 • نحوه اجرا: خود گزارش دهی
 • نحوه نمره گذاری: از صفر = کمتر از يکبار در طول هفته تا 3=سه مرتبه يا بيشتر در طول هفته
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: PSQI
 • عنوان:
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي 0.36 تا 0.83 براي زير مقياسها عنوان شده است.
 • توضیحات دیگر: 0