پرسشنامه افسردگی بک نسخه2


Beck Depression Inventory-II


 • عنوان فارسی: پرسشنامه افسردگی بک نسخه2
 • عنوان انگلیسی: Beck Depression Inventory-II
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: بررسی عناصر افسردگی بر اساس نظريه شناختی و ميزان بروز بالينی افسردگی
 • سازنده: بک، وارد، مندلسون، ماک و اربارگ
 • سال ساخت: 1978
 • تعداد سوال: 21
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: خودگزارش دهی
 • نحوه نمره گذاری: عبارات از صفر تا 3 بر حسب شدت و وضعيت نمره گذاری می شود. صفر تا 9 نشان دهنده حداقل افسردگی يا عادی، 10 تا 16 افسردگی خفيف، 17 تا 29 افسردگی متوسط، 30 تا 63 افسردگی شديد
 • رفرانس: پايان نامه دکتری پزشکی عمومی دانشگاه ايران، مهدی جو قادری، 87-88
 • آزمون مرجع: Beck Depression Inventory-II
 • عنوان: نسخه اصلي
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ 86/0 ، پايايي بازآزمايي يك هفته اي 93/0 در جمعيت آمريكايي (بك و همكاران) Beck, A. T., Steer, R.A., Brown, G.K. (1996). Mannual for the beck depression inventory II. San Antonio Tx psychological
 • توضیحات دیگر: 0