آزمون درآميختگی افکار


« Thought-fusion instrument»


 • عنوان فارسی: آزمون درآميختگی افکار
 • عنوان انگلیسی: « Thought-fusion instrument»
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش باورهای رايج در زمينه معنی و توانمندی افکار
 • سازنده: ولز، جی ويليام وکارت-رايت هاتون،
 • سال ساخت: 2001
 • تعداد سوال: 14 گويه
 • زیر مقیاس: 3 عامل: درآميختگی فکر – کنش، درآميختگی فکر – شيء و درآميختگی فکر-رويداد
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی
 • نحوه نمره گذاری: پاسخها به 14 گويه بر يک پيوستار 100 درجه‌ای از صفر=ابدا اعتقاد ندارم تا 100=کاملا معتقدم وبه صورت ده تايی نمره گذاری ميشوند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: « Thought-fusion instrument»
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: مييرز، فيشر و ولز (2008) ضريب پايايي اين آزمون را به روش بازآزمايي 0.69 گزارش نموده اند. Myers, S., Fisher, P.L., Wells, A. (2008). An empirical test of the meta cognitive model of obsessive-compulsive symptoms: Fusion beliefs, beliefs about restuals, and
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: « Thought-fusion instrument»
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: در پژوهش خرمدل و همكاران (1389) دو نيمه سازي 0.73 به دست آمده است همساني دروني خرم دل، كاظم؛ ربيعي، مهدي؛مولوي، حسين؛ طاهرنشاط دوست، حميد. (1389). ويژگي هاي روانسنجي آزمون درآميختگي افكار در دانشجويان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. سال شانزدهم
 • توضیحات دیگر: 0