پرسشنامه کنترل فکر


Thought control questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه کنترل فکر
 • عنوان انگلیسی: Thought control questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: اندازه گيری تفاوت های فردی در استفاده از راهبردهای کنترل افکار ناخوانده مزاحم
 • سازنده: ولز و ديويس Davies , Wells
 • سال ساخت: 1994
 • تعداد سوال: 30
 • زیر مقیاس: 5 خرده مقياس: توجه برگردانی، کنترل اجتماعی، نگرانی، تنبيه خود و ارزيابی مجدد
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی
 • نحوه نمره گذاری: هر خرده مقياس 6 سوال دارد که در طيف ليکرت 4 درجه از تقريبا هرگز=1 تا تقريبا هميشه=4 نمره می گيرد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Thought control questionnaire
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در پژوهش (گودرزي و اسماعيلي تركانبوري، 1384) روي يك نمونه صد نفري ضريب آلفا براي كل پرسشنامه 0.81 و براي خرده مقياسهاي توجه برگرداني، كنترل اجتماعي، نگراني، تنبيه خود و ارزيابي مجدد به ترتيب 0.79، 0.70، 0.70، 0.76 و 0.70 به دست آمد. در پژوهش شاره (1388) آ
 • توضیحات دیگر: 0