پرسشنامه پيامدهای رويدادهای منفی اجتماعی


Consequences of negative social events questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه پيامدهای رويدادهای منفی اجتماعی
 • عنوان انگلیسی: Consequences of negative social events questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: تفسير پيامد رويدادهای منفی اجتماعی
 • سازنده: ويلسون و رپی Wilson, rapee
 • سال ساخت: 2005
 • تعداد سوال: 15
 • زیر مقیاس: خودارزيابی منفی، ارزيابی منفی توسط ديگران و پيامدهای منفی کوتاه مدت و پيامدهای منفی بلند مدت رويدادهای اجتماعی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: از آزمودنی خواسته می شود خود را در 16 موقعيت منفی اجتماعی قرارداده و ميزان اعتقاد خود را در هريک از تفسيرها بر اساس يک مقياس 9 درجه ای اصلا معتقد نيستم=0 تا بی نهايت معتقد هستم=8 درجه بندی کنند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Consequences of negative social events questionnaire
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي زير مقياسهاي خودارزيابي منفي و ادراك ارزيابي منفي از ديگران در پژوهش (استوار، 1386) از طريق آلفاي كرونباخ برابر 0.89 و 0.90 بدست آمد. استوار، صغري(1386). تبيين نقش واسطه اي توجه متمركز بر خود و خودكارآمدي اجتماعي بر ارتباط بين اضطراب اجتماعي و سوگي
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Consequences of negative social events questionnaire
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: ويلسون و رپي (2005) روايي سازه اي اين پرسشنامه را بر اساس روش تحليل مولفه هاي اصلي بررسي كرده و سه عامل استخراج كرده اند. Wilson, J. K., Rapee, R. M. (2005). The interpretation of negative social events in social phobia: changes during treatment and relat
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ويلسون و رپي (2005) ميزان ثبات دروني را با استفاده از ضريب آلفا براي زير مقياسهاي خودارزيابي منفي، ادراك ارزيابي منفي از خود توسط ديگران و ادراك پيامدهاي منفي بلندمدت رويدادهاي اجتماعي را به ترتيب برابر با 0.75، 0.70 و 0.63گزارش كرده اند. Wilson, J. K., R
 • توضیحات دیگر: 0