آزمون هويت بنيون و آدامز(EOM-EIS)


Extended Objective Measure of ego identity status


 • عنوان فارسی: آزمون هويت بنيون و آدامز(EOM-EIS)
 • عنوان انگلیسی: Extended Objective Measure of ego identity status
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: هويت - هويت خود - خود - identity - ego identity - ego
 • کاربرد: بررسی هويت شکل گرفته براساس نظريه مارشيا
 • سازنده: بنيون و آدامز
 • سال ساخت: 1986
 • تعداد سوال: 64 آيتم
 • زیر مقیاس: هويت آشفته -هويت زود شکل گرفته - هويت به تعويق افتاده و هويت پيشرفت
 • نحوه اجرا: يک آزمون مدادی کاغذی بر پايه يک مصاحبه نيمه ساختاريافته
 • نحوه نمره گذاری: نمره گذاری بر پايه يک مقياس ليکرت شش درجه ای و بطور جداگانه برای هر خرده مقياس محاسبه می شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Extended Objective Measure of ego identity status
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آقاسلطاني(1378) ضرايب پايايي را با روش آلفاي كرونباخ براي هويت سردرگم72/0 ،هويت زودهنگام 86/0 – هويت مهلت خواه 67/0 ،و هويت كسب شده 76/0 گزارش داده است . (آقاسلطاني،سوسن،1378 – بررسي رابطه بين هويت و خلاقيت در ميان دانشجويان سال اول دانشگاه تبريز،پايان نا
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 1)آقاسلطاني(1378) ضرايب پايايي را با روش تنصيف براي هويت سردرگم65/0، هويت زودهنگام 77/0، هويت مهلت خواه 67/0 و هويت كسب شده 76/0 گزارش داده است . (آقاسلطاني،سوسن،1378 – بررسي رابطه بين هويت و خلاقيت در ميان دانشجويان سال اول دانشگاه تبريز،پايان نامه كارشن
 • توضیحات دیگر: 0