پرسشنامه کانون توجه


`focus of attention questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسشنامه کانون توجه
 • عنوان انگلیسی: `focus of attention questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: اندازه گيری کانون توجه افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی در تعاملات اجتماعی
 • سازنده: وودی، چامبلس، گلاس Woody, Chambles, Glass
 • سال ساخت: 1997
 • تعداد سوال: 10
 • زیر مقیاس: دو زير مقياس، کانون توجه متمرکز بر خود و کانون توجه بيرونی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: هر گويه روی مقياس 5 درجه ای از اصلا درست نيست=1 تا کاملا درست است=5 نمره گذاری می شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: `focus of attention questionnaire
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: وودي و همكاران (1997) ضريب آلفاي كرونباخ براي دو زير مقياس، كانون توجه متمركز بر خود و كانون توجه بيروني را به ترتيب برابر 0.76 و 0.72 بدست آوردند. Woody,S.R. (1996). Effects of focus of attention on anxiety levels and social performance of individuals wi
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: `focus of attention questionnaire
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: خير و همكاران (1387) روايي سازه اين مقياس را با روش تحليل مولفه هاي اصلي و چرخش واريماكس بررسي كرده اند كه نشان داده است اين مولفه ها جمعا 55.85 از واريانس نمرات كانون توجه را به خود اختصاص داده اند. خير، محمد؛ استوار، صغري؛ لطيفيان، مرتضي؛ تقوي، سيدمحمدر
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: خير و همكاران (1387) آلفاي كرونباخ را براي زير مقياس، كانون توجه متمركز بر خود و كانون توجه بيروني به ترتيب 0.75 و 0.86 گزارش كرده اند. خير، محمد؛ استوار، صغري؛ لطيفيان، مرتضي؛ تقوي، سيدمحمدرضا؛ ساماني، سيامك (1387). اثر واسطه گي توجه متمركز بر خود و خودك
 • توضیحات دیگر: 0