مقياس کمرويی استنفورد


Stanford Shyness Scale


 • عنوان فارسی: مقياس کمرويی استنفورد
 • عنوان انگلیسی: Stanford Shyness Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی کمرويی
 • سازنده: زيمباردو
 • سال ساخت: 1977
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: در سوالات چهار گزينه ای هر گزينه که حداقل کمرويی را نشان می دهد نمره 1 و حداکثر کم رويی نمره 4 می گيرد. حداقل نمره 40 و حداکثر 160 به اين پرسشنامه تعلق می گيرد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Stanford Shyness Scale
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: در پژوهش (عبادتي،1376 به نقل از رستمي، 1383) آلفاي كرونباخ مجموع سوالها به ترتيب براي دختران 0.86 و پسران 0.82 و براي كل گروه 0.84 مي باشد. پايايي آزمون به طور تقريبي برابر 0.7 مي باشد كه قابل قبول است. رستمي، علي (1383). مقايسه كمرويي دانش آموزان پايه او
 • توضیحات دیگر: 0