ادراک بيمار از همدلی پزشک


Jefferson scale of patient’s perception of physician Empathy


 • عنوان فارسی: ادراک بيمار از همدلی پزشک
 • عنوان انگلیسی: Jefferson scale of patient’s perception of physician Empathy
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی ادراک بيمار از همدلی پزشک
 • سازنده: کين و ديگران Keen et al
 • سال ساخت: 2001
 • تعداد سوال: 5
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس ليکرت 7 درجه ای از 1=کامل مخالفم تا 7= کاملا موافقم
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Jefferson scale of patient’s perception of physician Empathy
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روايي محتوا از طريق نظر خواهي از اساتيد و صاحبنظران مورد تاييد قرار گرفت. (فرجي، 1387). فرجي، سروه (1387). ارتباط اضطراب و افسردگي با ادراك بيمار از بيماري و همدلي پزشك در بيماران مبتلا به آريتمي قلب، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، انستيتو
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: جهت تعيين پايايي مقياس بر روي 50 بيمار سرپايي، آلفاي كرونباخ 0.84 بود (فرجي، 1387). فرجي، سروه (1387). ارتباط اضطراب و افسردگي با ادراك بيمار از بيماري و همدلي پزشك در بيماران مبتلا به آريتمي قلب، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، انستيتو روانپزش
 • توضیحات دیگر: 0