مقياس معنای زندگی MLQ


The meaning in life questionnaire


 • عنوان فارسی: مقياس معنای زندگی MLQ
 • عنوان انگلیسی: The meaning in life questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی وجود معنا و تلاش برای يافتن آن
 • سازنده: استگر، فريزر، اويشی و کالر
 • سال ساخت: 2006
 • تعداد سوال: 10
 • زیر مقیاس: دو زير مقياس وجود معنا در زندگی و جستجو برای يافتن معنا
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس ليکرت 7 درجه ای از 1=کاملا نادرست تا 7=کاملا درست، که با توجه به درجه بندی پاسخها نمره کل در اين آزمون بين 10 تا 70 خواهد بود. مجموع نمرات سوالهای 2-3-7-8-10 ميزان تلاش فرد برای يافتن معنا و مجموع نمرات سوالات 1-4- 5- 6 -9 (با کد گذاری معکوس) ميزان معناداری زندگی فرد را مشخص می کند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: The meaning in life questionnaire
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: طبق پژوهش هاي استگر و همكاران (2006) اعتبار اين مقياس براي ارزيابي زندگي 0.86 ، براي زير مقياس وجود معنا و 0.87 براي زير مقياس جستجوي معنا برآورد شده است. Steger, M.F. Frazier, P., Oishi, S., Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: طبق پژوهش استگر و همكاران (2006) پايايي زير مقياسهاي وجود معنا و جستجوي معنا به ترتيب 0.70 و 0.73 است. Steger, M.F. Frazier, P., Oishi, S., Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and reach for meaning in life. Journ
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: The meaning in life questionnaire
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي آزمون و بازآزمون اين مقياس در ايران با دو هفته فاصله براي زير مقياس وجود معنا 0.84 و براي زير مقياس جستجوي معنا 0.74 بدست آمد. اشتاد، الهام (1388). بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي بر بهزيستي ذهني دانشجويان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي بالين
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ براي زير مقياس جستجوي معنا 0.75 و براي زير مقياس داشتن معنا 0.78 محاسبه شد. بنابراين به نظر مي رسد مقياس از همساني دروني خوبي برخوردار است. اشتاد، الهام (1388). بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي بر بهزيستي ذهني دانشجويان. پايان نامه كارشناسي
 • توضیحات دیگر: 0