پرسشنامه بهزيستی ذهنی


Subjective wellbeing scales (SWS)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه بهزيستی ذهنی
 • عنوان انگلیسی: Subjective wellbeing scales (SWS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی ابعاد هيجانی، روانشناختی و اجتماعی بهزيستی
 • سازنده: کی يز و ماگيارمو
 • سال ساخت: 2003
 • تعداد سوال: 45
 • زیر مقیاس: بهزيستی هيجانی ، بهزيستی روانشناختی ، بهزيستی اجتماعی
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی
 • نحوه نمره گذاری: 12 سوال بهزيستی هيجانی، ليکرت 5 درجه ای از يک (در تمام مدت) تا 5 (هيچ وقت)، 18 سوال بهزيستی روانشناختی ليکرت 7 درجه ای از 1(بسيار مخالفم) تا 7 (بسيار موافقم) و 15 سوال بهزيستی اجتماعی 7 درجه ای از 1 (بسيار زياد مخالفم) تا 7 (بسيار زياد موافقم)
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Subjective wellbeing scales (SWS)
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي مقياس بهزيستي ذهني و زير مقياسهاي بهزيستي هيجاني، بهزيستي روانشناختي و بهزيستي اجتماعي به ترتيب 0.75، 0.76، 0.64 و 0.76 مي باشد (گلستاني بخت، 1386). گلستاني بخت، طاهره (1386). ارائه الگوي بهزيستي ذهني و شادماني در جمعيت شهر تهران. رساله دكتري روانش
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ براي هر يك از موارد فوق به ترتيب 0.80، 0.86، 0.80 و 0.64 محاسبه شده كه حاكي از همساني دروني مطلوب مقياس است. (گلستاني بخت، 1386). گلستاني بخت، طاهره (1386). ارائه الگوي بهزيستي ذهني و شادماني در جمعيت شهر تهران. رساله دكتري روانشناسي باليني
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Subjective wellbeing scales (SWS)
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار دروني زير مقياس بهزيستي هيجاني در بخش هيجان مثبت 0.91 و بخش هيجان منفي 0.87بود. زير مقياسهاي بهزيستي روانشناختي و اجتماعي داراي اعتبار دروني متوسط از 0.4 تا 0.7 و اعتبار مجموع هر دو اين مقياسها 0.8 و بالاتر بود. (كي يز و ماگيارمو، 2003) در مطالع
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: در مطالعه دوست (2004) ضريب پايايي و پايايي بازآزمايي 0.86 گزارش شده است. Dost, M. (2004). Subjective well being of university students. Unpublished PhD thesis. Ankara, Hacettepe university.
 • توضیحات دیگر: 0