سياهه بی قراری کوهن – منسفيلد CMAI


Cohen Mansfield Agitation Inventory


 • عنوان فارسی: سياهه بی قراری کوهن – منسفيلد CMAI
 • عنوان انگلیسی: Cohen Mansfield Agitation Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: اين تست در ابتدا به عنوان ابزاری تحقيقاتی جهت انجام پژوهش در مراکز نگهداری سالمندان ايجاد و آيتم های آن بر اساس مشاهدات و ادراک پرستاران از وضعيت بيماران و نيز مطالعات مروری انتخاب و طی يک بازبينی آيتم های ويژه جمعيت هدف (مبتلايان به آلزايمر) به آيتم های
 • سازنده: کوهن - منسفيلد Cohen – Mansfield, J.
 • سال ساخت: 2004
 • تعداد سوال: 29
 • زیر مقیاس: رفتارهای پرخاشگرانه (مثل ضربه زدن عمدی به خود، چنگ انداختن به ديگران يا تنه زدن به آنها يا هل دادنشان)، رفتارهای فيزيکی غير پرخاشگرانه (بی هدف راه رفتن، ادا و اصول تکراری، تلاش برای رفتن به جايی ديگر)، و پرخاشگری کلامی (شکايت کردن، فرياد زدن و درخواست مدا
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: 29 آيتم اين پرسشنامه با مقياس ليکرت 7 نقطه ای از 1= هيچگاه تا 7= چندين بار در يک ساعت و بر اساس مشاهدات دو هفته اخير نمره گذاری می شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Cohen Mansfield Agitation Inventory
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار همزمان ارتباط معناداري را ميان نمرات به دست آمده از اين پرسشنامه و نمرات به دست آمده از مقياس مشكلات رفتاري مراكز نگهداري (0.91، ري و ديگران، 1992) و فعاليت هاي هيجاني و رفتاري مشاهده شده در دمانس (0.91، 0.69 و 0.92 در سه شيفت ارزيابي متفاوت) نشان
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: بر اساس ارزيابي هايي كه روي نسخه اصلي اين پرسشنامه در مراكز نگهداري انجام گرفته است پايايي آن از طريق همساني برآورد ارزيابان، در حداقل سه پژوهش متفاوت از 0.88 تا 0.92 گزارش شده است (هرندون، 2006). Herndon, R.M. (2006). Handbook of neurologic rating scale.
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Cohen Mansfield Agitation Inventory
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوايي اين پرسشنامه در ايران با نظر سه تن از متخصصين روانشناسي تاييد شده است. (زارع، بيرشك و افخم، زير چاپ) زارع، مريم (1388). بررسي اثر موسيقي درماني بر كاهش بي قراري مبتلايان به آلزايمر، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، انستيتو روان
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي اين پرسشنامه در ايران از طريق آزمون وبازآزمون مجدد روي 100 سالمند مبتلا به آلزايمر و 100 سالمند بهنجار معادل با 0.98 محاسبه گرديد. (زارع، بيرشك و افخم، 1388) زارع، مريم (1388). بررسي اثر موسيقي درماني بر كاهش بي قراري مبتلايان به آلزايمر، پايان نام
 • توضیحات دیگر: 0