پرسشنامه وسواسی – اجباری بازنگری شده (OCI-R)


Obsessive compulsive Inventory- revised


 • عنوان فارسی: پرسشنامه وسواسی – اجباری بازنگری شده (OCI-R)
 • عنوان انگلیسی: Obsessive compulsive Inventory- revised
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی شدت و علائم اختلال وسواسی – اجباری در جمعيت بالينی و غير بالينی
 • سازنده: فوآ و همکاران Foa et al
 • سال ساخت: 2002
 • تعداد سوال: 18
 • زیر مقیاس: 6 زير مقياس؛ شستشو، وسواس فکری، انباشت، نظم و ترتيب، وارسی کردن و خنثی سازی است که برای هريک سه ماده در نظر گرفته شده است.
 • نحوه اجرا: خود گزارشگر، قلم وکاغذی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس ليکرت 5 درجه ای از 0 تا 4 نمره گذاری می شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Obsessive compulsive Inventory- revised
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: مطالعه هجك و همكاران (2004) پايايي بازآزمايي نيز خوب تا عالي گزارش شده است. (رابرتز و ويلسون، 2008) Roberts, Marion E. Wilson, Marc S (2008). Factor structure and response bias of the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R) in a female undergraduat
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Obsessive compulsive Inventory- revised
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: اعتبار بازآزمايي آن با محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن براي گروه OCD بين 0.74 تا 0.91 و براي گروه كنترل بين 0.57 تا 0.67 محاسبه شد. (محمدي، 1386) همساني دروني براي كل مقياس، 0.91 و براي زير مقياسهاي وارسي، نظم، شستشو و خنثي سازي به ترتيب 0.86، 0.72، 0.79، 0.8
 • توضیحات دیگر: 0