مقياس اندازه گيری عددی درد


Pain Numerical rating scale(PNRS)


 • عنوان فارسی: مقياس اندازه گيری عددی درد
 • عنوان انگلیسی: Pain Numerical rating scale(PNRS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: به منظور سنجش شدت درد ميباشد .بزرگسالان و کودکان بالای 9 سال
 • سازنده: ون کورف و همکاران
 • سال ساخت: 1992
 • تعداد سوال: 7
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: اين مقياس از صفر تا ده درجه بندی شده است و بيمار آن را مشخص ميکند صفر بيانگر عدم وجود درد و نمره 10 بيانگر بدترين شدت درد ممکن باشد و ممکن است اين مقياس از صفر تا 100 نيز درجه بندی شود
 • رفرانس: مرجان پشت مشهدي80-79بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در اختلال درد، پايان نامه ارشد روانشناسی- انستيتو روانپزشکی تهران