پرسشنامه نگرشی نسبت به خلاقيت


Creativity attitude scale (CAS)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه نگرشی نسبت به خلاقيت
 • عنوان انگلیسی: Creativity attitude scale (CAS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده: چارلز(charls). لی(L). شيفر(schiefer) (مترجم ابوالفضل کرمی)
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 32
 • زیر مقیاس: اطمينان از عقايد خود (11 سئوالی) – احساس خيال پردازی (7) – جهت گيری نظری و زيبا شناختی (5)- آزادی در بيان افکار (4)- تمايل به نوآوری(3)
 • نحوه اجرا: فلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: نمرات بسته به تناسب با خلاقيت نمره 1 و عدم تناسب آن صفر داده می شود. دامنه نمرات بين 30-0 ميباشد. نمره بالا = نگرش مناسب تر به خلاقيت و نمره پايين برعکس
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Creativity attitude scale (CAS)
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: آزمون وآزمون مجدد آلفا =0.61
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: همساني دروني با استفاده از دو نيمه كردن گروه اول الفا= 0.81 و گروه دوم آلفا=0.75
 • توضیحات دیگر: 0