پرسشنامه احساس غربت


Utrecht homesickness scale


 • عنوان فارسی: پرسشنامه احساس غربت
 • عنوان انگلیسی: Utrecht homesickness scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: بررسی احساس غربت
 • سازنده: آرچر و همکاران archer- broad- curried
 • سال ساخت: 1998
 • تعداد سوال: 33 عبارت
 • زیر مقیاس: دو زير مقياس 1-14 سئوال دلبستگی به خانه2-13 سئوال نارضايتی از دانشگاه، 8 سئوال دبگر احساس غربت بالا يا پايين را مشخص ميکنند و 2 سئوال روی هر دو عامل بار عاملی بالائی دارد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: در مقياس پنج درجه ای ليکرت تنظيم می شود
 • رفرانس: کورش بنی هاشميان1385 رابطه هوش هيجانی و سبک های دلبستگی با احساس غربت- پايان نامه ارشد روانشناسی – دانشگاه تربيت مدرس
 • آزمون مرجع: Utrecht homesickness scale
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ در حجم نمونه 164 نفر دانشجو براي عامل اول 83% و براي عامل دوم 85% ( كرچر و همكاران1998) به نقل از كورش بني هاشميان1385 رابطه هوش هيجاني و سبك هاي دلبستگي با احساس غربت- پايان نامه ارشد روانشناسي – دانشگاه تربيت مدرس
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Utrecht homesickness scale
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: روائي صوري اين آزمون توسط متخصصان تأييد شدبراي رائي همزمان همبستگي بيم اين آزمون بايد پرسشنامه سلامت عمومي GHQ 50% بدست آمد(فرهادي 1383) فرهادي 1383 مهران- بررسي رابطه بين سبك دلبستگي و احساس غربت، ارشد دانشگاه تهران
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب همبستگي در دو نوبت به فاصله 3 هفته براي كل آزمون 81% عامل اول 83% و عامل دوم 78% بدست آمد. به نقل از كورش بني هاشميان1385 رابطه هوش هيجاني و سبك هاي دلبستگي با احساس غربت- پايان نامه ارشد روانشناسي – دانشگاه تربيت مدرس
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ در عامل اول 90% و در عامل دوم 82% بدست آمده است به نقل از كورش بني هاشميان1385 رابطه هوش هيجاني و سبك هاي دلبستگي با احساس غربت- پايان نامه ارشد روانشناسي – دانشگاه تربيت مدرس
 • توضیحات دیگر: 0