ارزيابی اختلال استرس پس از آسيب PTSD


Post Troumatic Stress disorder


 • عنوان فارسی: ارزيابی اختلال استرس پس از آسيب PTSD
 • عنوان انگلیسی: Post Troumatic Stress disorder
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: به منظور تشخيص اختلال استرس پس از آسيب
 • سازنده: واتسون Watson/C.G
 • سال ساخت: 1991
 • تعداد سوال: 22
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: بصورت انفرادی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس ليکرت 7 درجه ای (خير – خيلی کم – کم – تا حدودی – زياد – خيلی زياد – بسيار شديد). نمره گذاری بصورت مستقيم صورت می گيرد، حداکثر نمره 114 است – نقطه برش برای تشخيص PTSD نمره 38 يا بالاتر از آن است. در نمره گذاری 4 سوال آخر (2/F - 3/F - 4/F - 5/F ) به عنوان يک سوال (سوال 19 ) در نظر گرفته می شوند و نمره هر کدام که بالاتر بود به عنوان نمره سوال 19 محسوب می شود. بنابراين در نمره گذاری 22 سوال به 19 سوال تبديل می شود. کمترين نمره 0 بيشترين نمره 114. تفسير: 38-0 تشخيص PTSD نمی گيرند. 54– 38 PTSD خفيف . 77 – 54 PTSD متوسط . 77 به بالا PTSD شديد
 • رفرانس: محمد فتحی. رابطه بين ابعاد معنويت و شدت علائم اختلال استرس پس از آسيبPTSD در دانش آموزان دبيرستانی بم/ شماره 338
 • آزمون مرجع: Post Troumatic Stress disorder
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ 86/0 (ياسمي و همكاران) به نقل از محمد فتحي. رابطه بين ابعاد معنويت و شدت علائم اختلال استرس پس از آسيبPTSD در دانش آموزان دبيرستاني بم/ شماره 338
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Post Troumatic Stress disorder
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمون 86/0 (واتسون) به نقل از محمد فتحي. رابطه بين ابعاد معنويت و شدت علائم اختلال استرس پس از آسيبPTSD در دانش آموزان دبيرستاني بم/ شماره 338
 • توضیحات دیگر: 0