منبع کنترل لونسون


(I.P.C) internal chance powerful others locuso control


 • عنوان فارسی: منبع کنترل لونسون
 • عنوان انگلیسی: (I.P.C) internal chance powerful others locuso control
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش ابعاد سه گانه منبع کنترل (درونی – اعتقاد به شانس – اعتقاد به افراد قدرتمند)
 • سازنده: لونسون levenson
 • سال ساخت: 1973
 • تعداد سوال: 24
 • زیر مقیاس: درونی بودن – اعتقاد به شانس – اعتقاد به افراد قدرتمند
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی – جمعی – خودگزارشگری
 • نحوه نمره گذاری: هر عامل 8 عبارت را داراست . پرسشنامه سيکرت 6 درجه ای ميباشد که از کاملا موافق تا کاملا مخالف مشخص شده است. به پاسخهای کاملا مخالف نمره 1 و کاملا موافق نمره 6 دامنه نمرات در هر عامل حداکثر 48 و حداقل 8 تغيير نمرات در هر عامل : نمره ای که فرد در آن عامل بدست آورده است يعنی انتظار بالايی يا پايينی از کنترل توسط آن مقياس را دارد .
 • رفرانس: عزيز رضا قاسم زاده، پاييز 1386، بررسی رابطه عزت نفس، منبع کنترل و پيشرفت تحصيلی در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی،
 • آزمون مرجع: (I.P.C) internal chance powerful others locuso control
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 0.28 به نقل از عزيز رضا قاسم زاده، پاييز 1386، بررسي رابطه عزت نفس، منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي،
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: از طريق دو نيمه سازي I.P.C به ترتيب 31/0 – 73/0 – 67/0 بدست آمده به نقل از عزيز رضا قاسم زاده، پاييز 1386، بررسي رابطه عزت نفس، منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي،
 • توضیحات دیگر: 0