مقياس سازگاری زناشويی DAS


Dyadic adjustment scal


 • عنوان فارسی: مقياس سازگاری زناشويی DAS
 • عنوان انگلیسی: Dyadic adjustment scal
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: برای ارزيابی کيفيت رابطه زناشويی از نظر زن و شوهر و يا هر دو نفر است که با هم زندگی می کنند .(اندازه گيری رضايت کلی در يک رابطه صميمانه )
 • سازنده: اسپينر Spanier
 • سال ساخت: 1976
 • تعداد سوال: 32
 • زیر مقیاس: اين مقياس 4 بعد را می سنجد که شامل 1- رضايت 2 نفری (ميزان رضايت از جنبه های مختلف رابطه) 10سوال 2- همبستگي2 نفری (ميزان مشارکت در فعاليت های مشترک ) 5 ماده 3- توافق 2 نفری (ميزان توافق طرفين درمورد مسائل مربوط به رابطه زناشويی مثل امور مالی و تربيت بچه ها
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: نمره کل حاصل جمع نمره تمامی سوالات و بين 0 تا 151 است سوالات مختلف به شيوه های مختلف نمره گذاری می شود برخی در مقياس سيکرت 5 گزينه ای ، برخی در مقياس سيکرت 4 گزينه ای و برخی بصورت بلی يا خير . نمرات بالاتر نشانگر رضايت بالاتر در ازدواج است.
 • رفرانس: فاطمه حسينی ( 1385) بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر نظريه انتخاب در مقايسه با درمان انگيزشی نظام دار بر رضايت زناشويی . پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی ، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی
 • آزمون مرجع: Dyadic adjustment scal
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ براي نمره كل مقياس 96/0 و براي خرده مقياسها رضايت دو نفري 94/0 همبستگي دو نفري 81/0 توافق دو نفري 90/0 ابراز محبت 73/0 به نقل از فاطمه حسيني ( 1385) بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر نظريه انتخاب در مقايسه با درمان انگيزشي نظام دار بر رضايت زناش
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Dyadic adjustment scal
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - ظاهری: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: اين مقياس با روشهاي منطقي روائي (روائي صوري ) مورد بررسي قرار گرفته همچنين با قدرت تميز دادن زوج هاي متاهل و مطلقه در هر سوال روائي خود را براي گروههاي شناخته شده نشان داده .( ثنايي و علاقبند 1378) : مقياسهاي سنجش خانواده و ازدواج، مؤسسه انتشارات بعثت
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: از روائي همزمان نيز برخوردار و با مقياس رضايت زناشويي لاك – والاس همبستگي دارد.( ثنايي و علاقبند 1378)مقياسهاي سنجش خانواده و ازدواج، مؤسسه انتشارات بعثت
 • توضیحات دیگر: 0