آزمون سازگاری لوکه


The marital adjustment test(lucke)


 • عنوان فارسی: آزمون سازگاری لوکه
 • عنوان انگلیسی: The marital adjustment test(lucke)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: وسيله اندازه گيری پايداری برای سازگاری زناشويی
 • سازنده: لوکه و همکاران Lucke
 • سال ساخت: 1959
 • تعداد سوال: 15 ماده
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی که هم ميتوان بصورت فردی و هم بصورت گروهی اجرا کرد حدود 15 دقيقه طول می کشد، که البته محدوديت زمانی خاصی لحاظ نمی گردد
 • نحوه نمره گذاری: ماده اول يک مقياس هفت بخشی از خيلی خوشبخت تا خيلی بدبخت را نشان ميدهد. هشت ماده آزمون درجه موافقت يا عدم موافقت درباره مسائل زناشويی از قبيل فلسفه زندگی و رفتار با خويشاوندان همسر را می پرسد. شش ماده ديگر آزمون دارای پاسخ چند گزينه ای است که از بصورت تقريبا هرگز تا هميشه نمره گذاری می شود. نمره های خام براساس کليد نمره گذاری و سپس از طريق فرمول به نمرات واقعی تبديل می شود.
 • رفرانس: محمد کريم خداپناهی (1374) بررسی نقش تهييج طلبی در تحکيم روابط. رساله دکترای روانشناسی دانشگاه تربيت مدرس زناشويی
 • آزمون مرجع: The marital adjustment test(lucke)
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: برلينگ(1986) barling1988. personal communication اعتماد آزمون بازآزمون اين مقياس را 75/0 ذكر كرده است
 • توضیحات دیگر: 0