پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)


Bells adjustment test


 • عنوان فارسی: پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)
 • عنوان انگلیسی: Bells adjustment test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: پی بردن به موقعيت عمومی سازگاری فرد
 • سازنده: بل Bell.H.M
 • سال ساخت: 1961
 • تعداد سوال: 160
 • زیر مقیاس: الف- سازگاری در خانه ب- سازگاری تندرستی ج- سازگاری اجتماعی د- سازگاری عاطفی ه -سازگاری عاطفی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی و دارای دستور العمل می باشند.
 • نحوه نمره گذاری: جهت بدست آوردن نمرات مربوط به سازگاری در خانه، الگوی نمره گذاری را که عنوان خانه برای آن منظور شده است برداريد و ستون صفحه دو آن را بر روی دومين صفحه پرسشنامه قرار دهيد به گونه ای که عدد دو در بالا و پائين الگو بر روی ارقام مربوط به آزمون منطبق گردد سپس تعداد موارد را جائيکه علائم عمودی موجود در الگوی نمره گذاری بلافاصله در محدوده دايره های داخل آزمون می افتند بشماريد و کل آنها را در انتهای صفحه و نوشته به خاطر بسپاريد سپس با شيوه مثالهای ستون الگو برای صفحه سه و ستون چهار را برای چهارمين صفحه و پرسشنامه بکار ببريد در مقابل حرف الف در ستون نمره موجود در صفحه اول برگ مجموع سه صفحه بدست آمده با روش مذکور را بنويسيد در آخر نمرات مربوط به سازگاری تندرستی،اجتماعی، عاطفی و شغلی را به همين ترتيب ياد شده بدست آوريد ضمنا علامت پرسش ها را نمره گذاری نکنيد
 • رفرانس: حميد رضا آقامحمديان شعر باف (1375) بررسی اثر دو روش روان درمانی گروهی با رويکرد تحليل روانی و شناختی بر افزايش سطح پنج مقوله سازگاری. رساله دکترای روانشناسی – دانشگاه تربيت مدرس