تست تصور از خود بک


BSCT) becks self – concept street (


 • عنوان فارسی: تست تصور از خود بک
 • عنوان انگلیسی: BSCT) becks self – concept street (
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی تصور از خود
 • سازنده: بک و استير بر اساس نظريه شناختی بک ساخته شده است. Beck .A.T and street,R.A
 • سال ساخت: 1978
 • تعداد سوال: 25 ماده
 • زیر مقیاس: شامل 7 زير مقياس است، توانايی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابيت جسمانی ،مهارتهای اجتماعی عيب ها و حسن ها ، موثر بودن و ترديد نسبت به خود (بک 1992). مواد اين پرسشنامه عبارتند از: قيافه ، معلومات، آزمندی،بذله گويی،هوش، محبوبيت، حافظه، جاذبه جنسی، تنبلی ، خودخواهی،
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: هر يک از مواد بر اساس روش درجه بندی شامل 5 اظهار نظر است از کاملا مثبت تا کاملا منفی و از 1 تا پنج نمره گذاری می شود. بدين ترتيب حداقل نمره 25 و حداکثر نمره 125 خواهد بود.
 • رفرانس: علی فتحی آشتيانی(1374)بررسی تحولی تصور از خود ،حرمت خود، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تيز هوش و عادی پايان نامه دکترای روانشناسی – دانشگاه تربيت مدرس.
 • آزمون مرجع: BSCT) becks self – concept street (
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 0.68 محمدي، بهروز. (1372) بررسي رابطه خودپنداشت و افسردگي.
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 0.65 محمدي، بهروز. (1372) بررسي رابطه خودپنداشت و افسردگي.
 • توضیحات دیگر: 0