پرسشنامه افسردگی پس از زايمان ادينبرگ(EPDS)


The Edinburgh Postnatal Depression Scale


 • عنوان فارسی: پرسشنامه افسردگی پس از زايمان ادينبرگ(EPDS)
 • عنوان انگلیسی: The Edinburgh Postnatal Depression Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: افسردگی - اختلالات افسردگی - اختلالات خلقی- افسردگی پس از زايمان - آسيب شناسی روانی - Depression- Postpartum - depressive disorder - mood disorder- psychopathology
 • کاربرد: تشخيص افسردگی پس از زايمان
 • سازنده: کاکس(Cox)
 • سال ساخت: 1987
 • تعداد سوال: 10 قسمت چهارگزينه اي
 • زیر مقیاس: -
 • نحوه اجرا: self report
 • نحوه نمره گذاری: امتيازهای هر گزينه از 0 تا 3 می باشد و از جمع امتيازات بدست آمده نمراتی از 0 تا 30 بدست می آيد کسب امتياز بالاتر از 13 شاخصی برای افسردگی پس اززايمان است
 • رفرانس: Vega – Dienstmaier JM,etal (2002) . validation of Spanish Version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale
 • آزمون مرجع: The Edinburgh Postnatal Depression Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب همبستگي بين نمرات پرسشنامه افسردگي پس از زايمان ادينبورگ با پرسشنامه نشانه هاي اختلال افسردگي اساسي بر طبق DSM-IV در يك نمونه 321 نفري از زنان كه در طي يكسال گذشته زايمان كرده بودند برابر با 44/0 محاسبه شد . Vega – Dienstmaier JM,etal (2002) . valida
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)ضريب پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ 70/0 محاسبه شده است. Vega – Dienstmaier JM,etal (2002) . validation of Spanish Version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale 2)همساني دروني به روش آلفاي كرونباخ بر روي 95 زن پس از زايمان برابر با 84/0 محاس
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي به روش دو نيمه كردن معادل 88/0 و ضريب همبستگي آنها 87/0 محاسبه شد(كاكس و همكاران،1987) Cox,J.Holdon,J.Sagosky,R.1987 .Detection of postnatal depression : Development of 10 item Edinburgh Postnatal depression Scale .Britush Journal Psychiatry ,150,p
 • توضیحات دیگر: 0