پرسشنامه نشانه شناسی اختلال رفتار هنجاری


Child symptom inventories


 • عنوان فارسی: پرسشنامه نشانه شناسی اختلال رفتار هنجاری
 • عنوان انگلیسی: Child symptom inventories
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: درجه وخامت نشانه های اختلال رفتار هنجاری، مانند دعوا، کتک کاری ، فرار از مدرسه ، تهديد، زور گويی پرخاشگرانه را بر اساس قضاوت معلمان نشان می دهند. بررسی شکل پديد آيی نشانه ها و زمان و نوع اولين آنها به تشخيص متغير اختلال رفتار هنجاری و تعيين درجه وخامت آن
 • سازنده: گادو وا سپرانکين
 • سال ساخت: 1994
 • تعداد سوال: 15
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: وخامت هريک از نشانه ها در يک مقياس نقطه ای يعنی ضعيف، متوسط، و شديد درجه بندی می شود.
 • رفرانس: بررسی اثر درمانی آموزش توانش اجتماعی بر اختلال رفتار هنجاری در نوجوانان . رساله دکترای روانشناسی – دانشگاه تربيت مدرس 81 نور اله محمدی
 • آزمون مرجع: Child symptom inventories
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب بازآزمايي 87/0 بدست آمده است. بررسي اثر درماني آموزش توانش اجتماعي بر اختلال رفتار هنجاري در نوجوانان رساله دكتراي روانشناسي – دانشگاه تربيت مدرس 81 نور اله محمدي
 • توضیحات دیگر: 0