پرسشنامه پاسخهای مقابله ای CRI


Coping Responses Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه پاسخهای مقابله ای CRI
 • عنوان انگلیسی: Coping Responses Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی پاسخهای مقابله ای در بحرانهای شخصی و تجارب فشارزا
 • سازنده: بلينگز و موس Moos
 • سال ساخت: 1981
 • تعداد سوال: 19 ماده
 • زیر مقیاس: سه بخش شناختی فعال ، رفتاری فعال و اجتنابی را شامل می شد، 19 ماده ای سه مقوله مقابله ای مبتنی بر ارزيابی شناختی، مقابله متمرکز بر مشکل و مقابله متمرکز بر هيجان، 31 ماده ای
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: حسينی قدمگاهی، جواد 1376. کيفيت روابط اجتماعی ميزان استرس و راهبردهای مقابله با آن در بيماران کرونری قلب، پايان نامه ارشد بالينی ، انستيتو