پرسشنامه سياهه منش و سرشت (TCI – 125)


Temperament and character inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه سياهه منش و سرشت (TCI – 125)
 • عنوان انگلیسی: Temperament and character inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: در کارهای بالينی بطور برجسته در تشخيص ، تشخيص افتراقی و کمک در طرح درمانی برای اختلالات روانپزشکی کاربرد دارد و قادر است بين الگوهای رفتاری در دو گروه بهنجار و نا بهنجار تمايز قائل شود.
 • سازنده: کلونينگر (بر اساس مدل زيستی – اجتماعی شخصيت) .نسخه کوتاهتر شامل 125 سوال است 1993 کلونينگر cloninger TCI-125
 • سال ساخت: 1987
 • تعداد سوال: 125
 • زیر مقیاس: 25 زير مقياس دارد. اين پرسشنامه سرشت را در چهار بعد و منش را در سه بعد می سنجد.چهار بعد سرشت شامل نوجوئی (NS ) ، اجتناب از آسيب (HA ) ، پاداش خواهی (RD) و پشتکار (P) است و سه بعد منش شامل خود راهبردی (SD ) ، همکاری (O) و خود فراروی (ST) می باشد.
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: پايان نامه ارشد روانشناسی انستيتو روانپزشکی تهران مريم فاتحی 1384 مقايسه ابعاد شخصيتی و قدرت . در جوانان بی سرپرست ساکن در مراکز شبانه روزی سازمان بهزيستی با جمعيت غير بالينی ساکن در شهر تهران
 • آزمون مرجع: Temperament and character inventory
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضرايب پايائي آزمون بازآزمون مقياسهاي TCI فرم كوتاه 125 سوالي n=101 مقياسها NS HA RD Per CO SD ST ضريب آلفا 86/0 88/0 73/0 79/0 86/0 90/0 86/0 ضرايب روايي مقياس هاي TCI ( N=10 ) فرم كوتاه 125 سوالي مقياسها NS HA RD Per CO SD ST ضريب آلفا 75/0 72/0 87/0 90/
 • توضیحات دیگر: 0