خودکارآمدی عمومی


General self- efficacy


 • عنوان فارسی: خودکارآمدی عمومی
 • عنوان انگلیسی: General self- efficacy
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش باورهای خود -کارآمدی
 • سازنده: شرر sherer
 • سال ساخت: 1982
 • تعداد سوال: 17
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی – جمعی و فردی و خودگزارش
 • نحوه نمره گذاری: هر سئوال به صورت يک مقياس 5 ماده می باشد( کاملا موافق، موافق، بی نظر، مخالف، کاملا مخالف) ميباشد و نمره بالای اين آزمون خودکارآمدی قوی‌تر و نمره پايين‌تر بيانگر خودکارآمدی ضعيف‌تر را نشان ميدهد. روش نمره گذاری: ماده های شماره 1،3،8،9،13،15 که برحسب مقياس ليکرت کاملا موافق، موافق، بی نظر، مخالف، کاملا مخالف می باشد به ترتيب نمراتی از 5 الی 1 ميگيرند. و بقيه مواد يعنی 2،4،5،7،10،11،12،14،16،17 به ترتيب نمراتی از 1 الی 5 ميگيرند.
 • رفرانس: دانشگاه شهيد بهشتی پايان نامه (محسنی 1387 )بررسی تأثير آموزش کارآفرينی بر نگرش کارآفرينانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی عادل محسنی ش599
 • آزمون مرجع: General self- efficacy
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب الفاي كرانباخ بدست آمده 72/0 است دانشگاه شهيد بهشتي پايان نامه (محسني 1387 )بررسي تأثير آموزش كارآفريني بر نگرش كارآفرينانه و باور خودكارآمدي عمومي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي عادل محسني ش599
 • توضیحات دیگر: 0