پرسشنامه راهنمای نيازها


Guidance needs inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه راهنمای نيازها
 • عنوان انگلیسی: Guidance needs inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: تشخيص نوع و قوت نياز به راهنمايی دانش آموزان در پنج جنبه جسمانی،اجتماعی،روانی،تحصيلی،شغلی همچنين ميتوان در تحقيقاتی که در آن نمرات 5 طبقه نياز به طور جداگانه يا کلی مورد بحث باشد، قابل کاربرد است
 • سازنده: گروان Grewal
 • سال ساخت: 1982
 • تعداد سوال: 65
 • زیر مقیاس: 5 جنبه 1-جسمانی(10-1)، 2-اجتماعی(25-11)،3-روانی(38-26)،4-تحصيلی(57-39)،5-شغلی(65-58)
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی -جمعی - فردی -خود گزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: نمره کل نمره ای است که پاسخگو می تواند بگيرد بين صفر تا 260 تغيير ميکند. اما دامنه واقعی بين 86( نشانگر تعداد زيادی نياز به راهنمايی) تا 145( نشانگر تعداد کمی نياز به راهنمايی) بوده است نيمرخی از نياز به راهنمايی برای هر يک از پاسخگويان بطور جداگانه قابل ارائه است. اين نيمرخ به روشنی نيازهای کمتر و بيشتر را در سلسله مراتب نياز ها نشان می دهد
 • رفرانس: مؤسسه تحقيقات علوم رفتاری سينا
 • آزمون مرجع: Guidance needs inventory
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوا با روش انتخاب و طبقه بندي سئوالات توسط داوران تأمين گرديد . (سوزا و همكاران 2008) D,souza,L.,Urs,G.B,Jayaraju,R.2008.relationship between shyness and guidance needs among adolescents.Journal of the Indian academy of applied psychology.July
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: آزمون آزمون مجدد µ=0/82 D,souza,L.,Urs,G.B,Jayaraju,R.2008.relationship between shyness and guidance needs among adolescents.Journal of the Indian academy of applied psychology.July 2008,vol34,NO.2.317-322
 • توضیحات دیگر: 0