بررسی وضعيت روانی- اجتماعی کودکان در سنين دبستان


(APSA), (CAS) child assessment schedual


 • عنوان فارسی: بررسی وضعيت روانی- اجتماعی کودکان در سنين دبستان
 • عنوان انگلیسی: (APSA), (CAS) child assessment schedual
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: بررسی وضعيت روانی – اجتماعی کودکان در سنين دبستان
 • سازنده: مهشيد جعفرپور – حميده عظيمی لولتی
 • سال ساخت: 1374
 • تعداد سوال: 30
 • زیر مقیاس: چهارحيطه: اعتماد 10 سوال، خود مختاری 7سوال، ابتکار 6سوال و سازندگی 7سوال
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: پاسخ‌ها بصورت سه گزينه‌ای از 1 تا 3 نمره‌گذاری شد- نمره 1 رفتار غيرطبيعی – نمره 2 رفتار مشکل‌دار- نمره3 رفتار طبيعی- چهار حيطه در سه درجه ضعيف ، متوسط، خوب تقسيم گرديد. ابتدا ميانگين و انحراف معيار با هم جمع کرده نمره حاصل و نمرات بالاتر از آن منعکس کننده وضعيت خوب متغيرهای اصلی بود- برای تعيين وضعيت ضعيف برای متغيرهای انحراف معيار از ميانگين کسرند . نمره پائين تر از آن وضعيت ضعيف تلقی شد. حدفاصل نمرات خوب و ضعيف متوسط شد.
 • رفرانس: بررسی وضعيت روانی اجتماعی کودکان سنين دبستان مادران مبتلا به بيماری اسکيزوفرنی بستری در بيارستان های روانی دولتی شهر تهران از ديدگاه مراقبين آنها حميده عظيمی لولتی دانشگاه ايران-1374- 7774ش