پرسشنامه باورهای وسواسی


Obssesive beliefs questionnair


 • عنوان فارسی: پرسشنامه باورهای وسواسی
 • عنوان انگلیسی: Obssesive beliefs questionnair
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی نقش شناختها در سبب شناسی و حفظ وسواس
 • سازنده: گروه occw
 • سال ساخت: 2001
 • تعداد سوال: 44
 • زیر مقیاس: 1- مسئوليت پذيری در مقابل ارزيابی خطر2-کمال طلبی درمقابل نياز به اطمينان3-اهميت دادن به افکار در مقابل کنترل رفتار
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: از آزمودنی خواسته می شود ميزان موافقت يا مخالفت خود را با هر کدام از گزينه روی طيف 7 درجه‌ای از 1 کاملا مخالفم تا 7 کاملا موافقم اعلام کند هر يک از زير مقياس ها مطابق کليد نمره گذاری شود و از جمع آنها نمره کل بدست می‌آيد
 • رفرانس: شمس،گ،کرم قديری،ن، اسماعيلی،ی، ابراهيم خانی،ن1384. اعتبار و پايايی نسخه فارسی پرسشنامه باورهای وسواسی-44 فصلنامه تازه های علوم شناختی،6
 • آزمون مرجع: Obssesive beliefs questionnair
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 92/0=آلفاي كرونباخ( شمس و همكاران1384) شمس،گ،كرم قديري،ن، اسماعيلي،ي، ابراهيم خاني،ن1384. اعتبار و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه باورهاي وسواسي-44 فصلنامه تازه هاي علوم شناختي،6
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Obssesive beliefs questionnair
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ براي كل آزمون و زير مقياس هاRT,PC,ICT به ترتيب 80/0و 85/0و 85/0 و92/0 بود Obssesive compulsive cognitions working group.2003.psychometric validation of the obsessive beliefs questionnaire and the interpretation of instructions inventory.part
 • توضیحات دیگر: 0