پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)


General health questionnaire 12(GHQ)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)
 • عنوان انگلیسی: General health questionnaire 12(GHQ)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: غربالگری افراد سالم و بيمار
 • سازنده: گلدبرگ و هيلر Goldberg/ Hiller
 • سال ساخت: 1970
 • تعداد سوال: 12, 28
 • زیر مقیاس: 4: نشانه های جسمانی/ نشانه های اضطرابيو اختلال خواب/کارکرد اجتماعی /نشانگان افسردگی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: به ترتيب از الف تا د نمره گذاری می شوند دامنه نمره از صفر تا 13 تغيير ميکند ميانگين 7/3 و انحراف معيار 5/3 می شود پس 7/3 نقطه برش در پژوهش گروهی و در تشخيص فردی نمره 4 نقطه برش است
 • رفرانس: پالاهنگ حسين،نصر، مهدي1375. بررسی همه گير شناسی اختلالات روان در شهر کاشان. انديشه و رفتار شماره 4 ص19 تا 27
 • آزمون مرجع: General health questionnaire 12(GHQ)
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ87/0=r (منتظري،2003) Ali montazeri. The 12 item general health questionnaire(GHQ-12) : translation and validation study of the iranian version.health and quality of life outcomes, 2003,1,660
 • توضیحات دیگر: 0