مقياس وسواس فکری - عملی ييل براون(Y_BOCS)


Yale_ Brown Obsessive Compulsive Scale


 • عنوان فارسی: مقياس وسواس فکری - عملی ييل براون(Y_BOCS)
 • عنوان انگلیسی: Yale_ Brown Obsessive Compulsive Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اختلال وسواس فکری و عملی - اختلال وسواس فکری - اختلال وسواس عملی - آسيب شناسی روانی - مقياس- obssessive - compulsive disorder - obssessive behavior - compulsive behaviour- scale -psychopathology
 • کاربرد: يک مصاحبه نيمه ساختاريافته به منظور ارزيابی شدت نشانه های وسواس فکری - عملی بدون در نظرگرفتن نوع يا تعداد اين نشانه ها.
 • سازنده: گودمن و همکاران
 • سال ساخت: 1989
 • تعداد سوال: 10 ماده اصلي كه 5 جنبه مهم وسواس و 5 جنبه اجبارها را بطور جداگانه ارزيابي كرده و براي هر يك نمره مستقلي مي دهد.بخش 1 تا 5 به نشانه هاي وسواس فكري و بخش 6 تا 10 به نشانه هاي وسواس عملي
 • زیر مقیاس: وسواس _ اجبار
 • نحوه اجرا: به دو شکل خودگزارشی و بالينگر - کاربرد وجود دارد.مدت زمان تکميل آن در حدود 15 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: 10 بخش دارد که هر بخش از صفر تا چهار نمره گذاری می شود.دامنه نمره گذاری برای هر خرده مقياس(وسواس - اجبار) از 0 تا 20 و برای کل مقياس از 0 تا 40 است . از يک نقطه برش 16 و بالاتر در مطالعات دارويی استفاده می شود.وقتی از هر دو خرده مقياس Y_BOCS استفاده می شود بيماران مبتلا به وسواس متوسط نمره در حدود 25 و بالاتر و بيماران با وسواس شديد نمره بالاتر از 30 و نمره بيماران با وسواس بسيار شديد بالای 35 می گيرند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Yale_ Brown Obsessive Compulsive Scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي همگراي ميان اين مقياس و مقياس cciocs يا (Clinical Compulsive Impression- Obsessive Compulsive Scale) 74/0 گزارش شده است.(به نقل از حيدري پهلويان،احمد،1372- مقايسه كارايي درمان مواجهه تجسمي طولاني مدت با تكنيك درمان شناختي – رفتاري در درمان مبتلايان
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: گودمن و همكاران پايايي بين ارزيابان در 40 بيمار وسواسي را 98/0 و ضريب همساني دروني به روش آلفاي كرونباخ را 89/0 گزارش كرده اند.(به نقل از حيدري پهلويان،احمد،1372- مقايسه كارايي درمان مواجهه تجسمي طولاني مدت با تكنيك درمان شناختي – رفتاري در درمان مبتلايان
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Yale_ Brown Obsessive Compulsive Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روايي همگرا با پرسشنامه وسواسي - اجباري مادزلي 78/0 گزارش شده است.(ملكوتي،كاظم – مهرابي،فريدون – بوالهري،جعفر- دادفر،محبوبه 1380. تاثير اختلالات شخصيت بر نتيجه درمان بيماران وسواسي – جبري- فصلنامه انديشه و رفتار سال ششم ،شماره 4 – صص 23- 13)
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)همساني دروني اين مقياس در سطح قابل قبولي تا خوب و در دامنه 69/0 تا 91/0 گزارش شده است. .(ملكوتي،كاظم – مهرابي،فريدون – بوالهري،جعفر- دادفر،محبوبه- 1380. تاثير اختلالات شخصيت بر نتيجه درمان بيماران وسواسي – جبري- فصلنامه انديشه و رفتار سال ششم ،شماره 4 –
 • توضیحات دیگر: 0