پرسشنامه هويت من


Extwnded objective measure of ego identity status 2.


 • عنوان فارسی: پرسشنامه هويت من
 • عنوان انگلیسی: Extwnded objective measure of ego identity status 2.
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش عينی هويت من
 • سازنده: آدامز و همکاران
 • سال ساخت: 1989
 • تعداد سوال: 50
 • زیر مقیاس: هويت موفق، دنباله رو، بحران زده و سردرگم
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس ليکرت – چهارده خرده مقياس، هر خرده مقياس 16 ماده دارد نمرات هر قسمت را جمع می‌کنيم و نمره هر نوع از هويت ها که بالا بود نوع هويت را تعيين می‌کنند
 • رفرانس: شيخ روحاني1378 پايان نامه ارشد دانشگاه فردوسی. بررسی رابطه پايگاه هويت و اضطراب و رابطه آن با پايگاه هويت، سن،جنس، و پايه تحصيلی
 • آزمون مرجع: Extwnded objective measure of ego identity status 2.
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 0/76 رحيمي نژاد عباس1379. رساله دكتري- تربيت مدرس. بررسي تحولي هويت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب دانشجويان كارشناسي
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 0/37 تا 0/64 رحيمي نژاد عباس1379. رساله دكتري- تربيت مدرس. بررسي تحولي هويت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب دانشجويان كارشناسي
 • توضیحات دیگر: 0