پرسشنامه روابط چند بعدی بدن –خودMBRQ


Multimensunal body self relations questionair


 • عنوان فارسی: پرسشنامه روابط چند بعدی بدن –خودMBRQ
 • عنوان انگلیسی: Multimensunal body self relations questionair
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش بدگويی از تصوير بدن، سنجش روابط چندبعدی بدن
 • سازنده: کش Cash
 • سال ساخت: 1997
 • تعداد سوال: 46
 • زیر مقیاس: شش بعد، جهت‌گيری قيافه، ارزشيابی تناسب اندام، وزن ذهنی، رضايت بدنی، ارزشيابی قيافه، جهت‌گيری تناسب اندام
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس 5 درجه ای ليکرت، 1 کاملا مخالف تا 5 کاملا موافق
 • رفرانس: صادقی، خيراالله، 1387. اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در درمان مبتلايان به چاقی – دکترای بالينی- انستيتو روانپزشکی تهران
 • آزمون مرجع: Multimensunal body self relations questionair
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 94/0-91/0-79/0-83/0-85/0-88/0= كرونباخ خرده آزمون Cash,T.F.1990. the psychology of physical appearance aesthetics,attributes, and change.(pp-51-79). New york.(Guilford press).
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Multimensunal body self relations questionair
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: همبستگي براي ارزشيابي قيافه r=0/75 جهت‌گيري قيافهr=0/71 ارزشيابي تناسب اندامr=0/69 جهت‌گيري تناسب اندامr=0/84 وزنr=0/89 براي رضايت بدني محاسبه شد كه نشانه پايايي بازآزمايي رضايت بخش مقياس است.
 • توضیحات دیگر: 0