عزت نفس روزنبرگ


Rosenberg’s self- estesm scale


 • عنوان فارسی: عزت نفس روزنبرگ
 • عنوان انگلیسی: Rosenberg’s self- estesm scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: عزت نفس کلی يا بعد شناختی عزت نفس را می سنجد
 • سازنده: روزنبرگ Rosenberg
 • سال ساخت: 1997
 • تعداد سوال: 10
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: خود گزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: هر گزاره چهار گزينه دارد که از خيلی موافق 4 تا کاملا مخالف 1 می باشد نمره گذاری برحسب جهت مثبت و منفی سئوال به صورت مستقيم و معکوس انجام ميگيرد
 • رفرانس: صادقی خيرالله،1387. اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در درمان مبتلايان به چاقی – دکترای روانشناسی بالينی – انستيتو روانپزشکی تهران
 • آزمون مرجع: Rosenberg’s self- estesm scale
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777ضريب روايي دروني85/0 ضرايب همبستگي بازآزمايي 84/0، 86/0،62/0 بين عزت نفس كوپر اسميت و روزنبرگ همبستگي مثبت معني دار 61/0 و عزت نفس و اضطراب 43/0- و افسردگي 54/0- همبستگي منفي معنادار بود.Pullman,H and ali K,J2000,. The Rosenberg self esteem scale: pers
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Rosenberg’s self- estesm scale
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 0/78 محمدي،1384 . بررسي مقدماتي اعتبار و قابليت اعتماد مقياس حرمت خود روزنبرگ- فصلنامه روانشناسان ايراني، سال اول، شماره4- تابستان ص32-313
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 0/69 محمدي،1384 . بررسي مقدماتي اعتبار و قابليت اعتماد مقياس حرمت خود روزنبرگ- فصلنامه روانشناسان ايراني، سال اول، شماره4- تابستان ص32-313
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 0/68 محمدي،1384 . بررسي مقدماتي اعتبار و قابليت اعتماد مقياس حرمت خود روزنبرگ- فصلنامه روانشناسان ايراني، سال اول، شماره4- تابستان ص32-313
 • توضیحات دیگر: 0