سبک زندگی کارآمدی وزن


Weight efficacy life –style questionaire


 • عنوان فارسی: سبک زندگی کارآمدی وزن
 • عنوان انگلیسی: Weight efficacy life –style questionaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش اعتماد در خودداری کردن از خوردن
 • سازنده: کلارک، آبرامز، نيايورا، ايتون، روسی C‏lark,Abrams/Niaura/eaton/rossi
 • سال ساخت: 1991
 • تعداد سوال: 20
 • زیر مقیاس: هيجان های منفی، قابليت دسترسی، فشار اجتماعی، ناراحتی جسمی، فعاليت مثبت
 • نحوه اجرا: خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: مقياس نوع ليکرت 10 گزينه ای- نمره های بالاتر اعتماد بيشتر را در خودداری کردن از خوردن در موقعيت های خاص نشان می‌دهند
 • رفرانس: صادقی- خيرالله،1387 . اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در درمان مبتلايان به چاقی دکترای بالينی – انستيتو روانپزشکی تهران
 • آزمون مرجع: Weight efficacy life –style questionaire
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 7770/99 صادقي- خيرالله،1387 . اثربخشي درمان شناختي – رفتاري در درمان مبتلايان به چاقي دكتراي باليني – انستيتو روانپزشكي تهران
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 0/68 صادقي- خيرالله،1387 . اثربخشي درمان شناختي – رفتاري در درمان مبتلايان به چاقي دكتراي باليني – انستيتو روانپزشكي تهران
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 0/94 صادقي- خيرالله،1387 . اثربخشي درمان شناختي – رفتاري در درمان مبتلايان به چاقي دكتراي باليني – انستيتو روانپزشكي تهران
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 0/91 صادقي- خيرالله،1387 . اثربخشي درمان شناختي – رفتاري در درمان مبتلايان به چاقي دكتراي باليني – انستيتو روانپزشكي تهران
 • توضیحات دیگر: 0