طرحواره يانگ


Schema questioner


 • عنوان فارسی: طرحواره يانگ
 • عنوان انگلیسی: Schema questioner
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی طرحواره ها
 • سازنده: يانگ و براون. 1990، 2001
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: 232 آيتم
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: خود گزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت 6 نمره ای -نقاط برش هنگام نمره گذاری 8-0، پايين- 18-9 متوسط ،30-19 بالا، 60-31خيلی بالا
 • رفرانس: فتی،لادن، بيرشک،بهروز،عاطف وحيد، محمدکاظم و دابسون، کيت،استفان1382. ساختارهای معناگذاری /طرحواره ها ، حالت هيجانی و پردازش شناتی اطلاعات هيجانی – مقايسه دو چهارچوب مفهومی . انديشه و رفتار ، سال يازدهم ، شماره 3 312-326. صلواتی- مژگان1386. طرحواره های غالب
 • آزمون مرجع: Schema questioner
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بازآزمايي 83/0 است. Rijkeboer M, Vandenberg H ,vandanbout J2005.stability and discriminative power of young schema questionaire in a dutch clinicalversus non clinical population.
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب پايايي دو نيمه 87/0 -68/0 Rijkeboer M, Vandenberg H ,vandanbout J2005.stability and discriminative power of young schema questionaire in a dutch clinicalversus non clinical population.
 • توضیحات دیگر: 0