اجتناب يانگ – ريگ .YRAI


Avoidance inventory YRAI


 • عنوان فارسی: اجتناب يانگ – ريگ .YRAI
 • عنوان انگلیسی: Avoidance inventory YRAI
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: بررسی راهبردهای مقابله ای اجتنابی
 • سازنده: يانگ و ريگ 1994. Young- Rygh
 • سال ساخت: 1994
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری: مقياس 6 درجه ای- درمانگر توجه خاصی به نمره کل ندارد بلکه آيتم های نمره بالا را بحث می‌کند. برای نمره گذاری بايد نمرات 5 يا 6 مشخص شود و جمع شوند.
 • رفرانس: صلواتی مژگان 1386. طرحواره های غالب و اثربخشی طرحواره درمانی در بيماران زن مبتلا به اختلال شخصيت مرزی- دکترای بالينی انستيتو روانپزشکی تهران