جبران يانگ


YCI


 • عنوان فارسی: جبران يانگ
 • عنوان انگلیسی: YCI
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: طرحواره های پيش جبران را ارزيابی ميکند
 • سازنده: YOUNG يانگ
 • سال ساخت: 1995
 • تعداد سوال: 48
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا:
 • نحوه نمره گذاری: براساس مقياس 6 درجه ای نمره گذاری می شود
 • رفرانس: صلواتی-مژگان1386. طرحواره های غالب و اثربخشی طرحواره درمانی در بيماران زن مبتلا به اختلال شخصيت مرزی- دکترای بالينی انستيتو روانپزشکی تهران
 • آزمون مرجع: YCI
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب پايايي با روش دو نيمه سازي برابر 78/0 بود. صلواتي-مژگان1386. طرحواره هاي غالب و اثربخشي طرحواره درماني در بيماران زن مبتلا به اختلال شخصيت مرزي- دكتراي باليني انستيتو روانپزشكي تهران
 • توضیحات دیگر: 0