طرحواره های ناسازگارانه يانگ


YSQ-RE2R


 • عنوان فارسی: طرحواره های ناسازگارانه يانگ
 • عنوان انگلیسی: YSQ-RE2R
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی طرحواره های ناسازگارانه اوليه
 • سازنده: يانگ، براون 2001-1990
 • سال ساخت: 1990
 • تعداد سوال: 232 آيتم
 • زیر مقیاس: 18 طرحواره ناسازگارانه اوليه در 5 حوزه مختلف طرحواره ای می باشد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس 6 درجه ای ليکرت – درمانگر دور همه آيتم هايی که نمره 5 يا 6 گرفته اند دايره می‌کشد تنها استثنا در مورد آيتم يک تا 5 است که ريشه های طرحواره محروميت هيجانی را بررسی می کنند که به طور معکوس نمره گذاری می شود
 • رفرانس: نوعی زهرا 1387 ، مقايسه طرحواره های ناسازگار اوليه و ريشه های وادينی اين طرحواره ها در مبتلايان به اختلال شخصيت وسواسی – جبری ، اختلال وسواسی- جبری و گروه غير بالينی. پايان نامه ارشد بالينی انستيتو روانپزشکی تهران
 • آزمون مرجع: YSQ-RE2R
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: آزمون مجدد بين 67/0 تا 84/0 احمديان 1385 مقايسه طرحواره اي ناسازگارانه بيماران افسرده اقدام كننده به خودكشي با بيمارارن افسرده غير اقدام كننده به خودكشي و جمعيت غير باليني پايان نامه ارشد انستيتو روانپزشكي تهران
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ در 18 مقياس مطلوب بين 79/0 تا93/0 است احمديان 1385 مقايسه طرحواره اي ناسازگارانه بيماران افسرده اقدام كننده به خودكشي با بيمارارن افسرده غير اقدام كننده به خودكشي و جمعيت غير باليني پايان نامه ارشد انستيتو روانپزشكي تهران
 • توضیحات دیگر: 0