پرسشنامه کيفيت زندگی


Quality of life inventory (QOLI)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه کيفيت زندگی
 • عنوان انگلیسی: Quality of life inventory (QOLI)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: ارزيابی کيفيت زندگی در 4 دامنه از زندگی( سلامت جسمی ، روانشناختی، روابط اجتماعی- محيط زندگی
 • سازنده: سازمان جهانی بهداشت
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 26
 • زیر مقیاس: سلامت جسمی، سلامت روانشناختی، روابط اجتماعی- محيط زندگی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس: مهدی اميري1386 اثربخشی درمان گروهی فعال سازی رفتاری در کاهش شدت علايم افسردگی و افزايش سلامت عمومی و کيفيت زندگی مددجويان مرکز اجتماع درمان مدار پايان نامه کارشناسی ارشد
 • آزمون مرجع: Quality of life inventory (QOLI)
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي با شيوه بازآزمايي 67/0 ( نصيري 1385) نصيري ، حبيب الله 1385. بررسي روايي و پايايي مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني مقاله ارائه شده در سومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان- نصيري حبيب الله ، هاشمي لادن، حسيني مريم 1385، بررسي كيفيت
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: همساني دروني آن 84/0 ( نصيري 1385) نصيري ، حبيب الله 1385. بررسي روايي و پايايي مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني مقاله ارائه شده در سومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان- نصيري حبيب الله ، هاشمي لادن، حسيني مريم 1385، بررسي كيفيت زندگي دان
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: ضريب پايايي دو نيمه آن 87/0 ( نصيري 1385) نصيري ، حبيب الله 1385. بررسي روايي و پايايي مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني مقاله ارائه شده در سومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان- نصيري حبيب الله ، هاشمي لادن، حسيني مريم 1385، بررسي كيفيت زن
 • توضیحات دیگر: 0