مقياس خودپنداره کودکان پيرز هريس(PHCSCS)


Piers Harris Childrens Self Concept scale


 • عنوان فارسی: مقياس خودپنداره کودکان پيرز هريس(PHCSCS)
 • عنوان انگلیسی: Piers Harris Childrens Self Concept scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خودپنداره - مقياس - self concept - scale-child
 • کاربرد: سنجش خودپنداره دانش آموزان(درباره خود چه احساسی دارند؟)
 • سازنده: پيرز هريس(Piers Harris)
 • سال ساخت: 1969
 • تعداد سوال: 80
 • زیر مقیاس: 6 زير مقياس شادی و رضايت - رفتار- وضعيت عقلانی و نگرشها - وضعيت تحصيلی - ظاهر جسمانی - اضطراب- محبوبيت
 • نحوه اجرا: مدادی کاغذی در حدود 20 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: بصورت بلی - خير - دامنه نمرات بين 0 تا 78 - دارای 14 سوال دروغ سنج است که نشان می دهد آيا کودکان و نوجوانان پاسخ صحيح داده اند يا نه. نقطه برش 28 به عنوان نقطه برش خودپنداره منفی و نمره 5/46به عنوان نقطه برش پنداره مثبت تعيين شده است.
 • رفرانس: 1)احمدی حکمتی کار،حسن،1372- هنجاريابی آزمون خودپنداری پيرز هاريس در نزد دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايی شهر مشهد – پايان نامه کارشناسی ارشد روانسنجی دانشگاه علامه طباطبايی . 2)Parish Thomas S;Taylor,James C. A further Report on the validity and relia
 • آزمون مرجع: Piers Harris Childrens Self Concept scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)ميزان همبستگي نمرات تست با نمرات هوش بين 27/0 تا 49/0 و با پيشرفت تحصيلي 33/0 همبستگي دارد.(كرمي،ابوالفضل،1377- مقياس خودپنداره كودكان(CSCS)،شركت روان تجهيز سينا 2)احمدي حكمتي كار در پژوهش خود بر روي دانش آموزان اول،دوم و سوم راهنمايي دختر و پسر اعتبار
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)در پژوهش اسدي(1374) همساني دروني آزمون از طريق آلفاي كرونباخ 92/0 گزارش شده است. (اسدي،1374، دفترچه راهنماي اجراي آزمون خودپنداره پيرز هريس در دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي ، كرمان، انتشارات آموزش و پرورش 2)احمدي حكمتي كار،1372- در پژوهش خود پايا
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Piers Harris Childrens Self Concept scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)روايي همگراي اين پرسشنامه از طريق همبستگي آن با آزمون Self concept محاسبه شد.ضريب همبستگي بين 32/0 تا 85/0 محاسبه شده است. Parish Thomas STaylor,James C.1998. A further Report on the validity and reliability of the personal attribute inventory for child
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1)پايايي پرسشنامه از طريق بازآزمايي بين 42/0 تا 90/0 محاسبه شده است. Parish Thomas STaylor,James C. A further Report on the validity and reliability of the personal attribute inventory for children as a self concept scale(1998). Educational and Psychologi
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: همساني دروني پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ بين 89/0 تا 93/0 گزارش شده است Parish Thomas STaylor,James C. A further Report on the validity and reliability of the personal attribute inventory for children as a self concept scale(1998). Educational and Psyc
 • توضیحات دیگر: 0