پيمايش سلامت 36 سئوالی


36-item-from healthy survey


 • عنوان فارسی: پيمايش سلامت 36 سئوالی
 • عنوان انگلیسی: 36-item-from healthy survey
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: کيفيت زندگی مربوط به سلامت
 • سازنده: Ware- saherbourn - واره و شربورن MOSمطالعه نتايج پزشکی
 • سال ساخت: 1992
 • تعداد سوال: 36
 • زیر مقیاس: 8 حوزه – کارکرد جسمی ،ايفای نقش جسمی، دردهای بدنی ، سلامت عمومی ،انرژی و نشاط ، کارکرد اجتماعی ، ايفای نقش عاطفی ، سلامت روانی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: 0 بدترين نمره و 100 بالاترين نمره
 • رفرانس: صادقی – خيرالله- 1387. اثربخشی درمان شناختی –رفتاری در درمان مبتلايان به چاقی دکترای بالينی – انستيتور وانپزشکی تهران
 • آزمون مرجع: 36-item-from healthy survey
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ از 0/77 تا 0/99 ( منتظري و همكاران 2005)montazeri, A.goshtasbi,A,vahdaninia,m2005 .the short form health survey sf-36: translation and validation study of the Iranian version. Quality of life research,H: 875-882
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: 36-item-from healthy survey
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي به روش بازآزمايي 6/0 تا 9/0 بوده است. Ware,j. sherbourn, cd1992. the mos 35 item short form healthy survey conceptual frame and item selection. Medical care, 30(6) ,473-483
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفا=0/80 Ware,j. sherbourn, cd1992. the mos 35 item short form healthy survey conceptual frame and item selection. Medical care, 30(6) ,473-483
 • توضیحات دیگر: 0