پرسشنامه فرزندپروری يانگ(YPI )


Young parenting inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه فرزندپروری يانگ(YPI )
 • عنوان انگلیسی: Young parenting inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: شناسايی ريشه‌های دوران کودکی طرحواره های ناسازگار اوليه
 • سازنده: يانگ young
 • سال ساخت: 1994
 • تعداد سوال: 72
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس 6 درجه ای ليکرت- درمانگر دور همه آيتم هايی که نمره 5 يا 6 گرفته اند دايره ميکشد. تنها استثنا و در مورد آيتم های 1 تا 5 است که ريشه‌های طرحواره محروميت هيجانی را بررسی می‌کنندکه به طور معکوس نمره‌گذاری می‌شوند نمره های پائين مرتبط با ريشه طرحواره محروميت هيجانی است
 • رفرانس: نوعی، زهرا 1378. مقايسه طرحواره های ناسازگار اوليه و ريشه های والدينی اين طرحواره ها در مبتلايان به اختلال شخصيت وسواسی – اجباری، اختلال وسواسی – اجباری و گروه غير بالينی پايان نامه ارشد بالينی انستيتو روانپزشکی ايران
 • آزمون مرجع: Young parenting inventory
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ با دامنه 92/0-70/0 (شفيلد و همكاران 2005 به نقل از صلواتي 1386) يانگ ، جعفري، كلوكشر، ژانت، مارجوري(1386).
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Young parenting inventory
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي فرم ترجمه شده براي فرم مادر 69/0 و براي فرم پدر80/0 است(يزدان دوست، عاطف وحيد، صلواتي – مژگان1381. بررسي نگرش مسئوليت در بيماران مبتلا به اختلال جبري- پايان نامه ارشد باليني انستيتو روانپزشكي تهران صلواتي مژگان 1386 طرحواره هاي غالب و اثربخش طرحوار
 • توضیحات دیگر: 0