پرسشنامه ترس از ارزيابی منفی


Brief fear of negative evaluation scale(BFNE-S)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه ترس از ارزيابی منفی
 • عنوان انگلیسی: Brief fear of negative evaluation scale(BFNE-S)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: به منظور ارزيابی ترس از ارزيابی منفی
 • سازنده: ليری Leary
 • سال ساخت: 1983
 • تعداد سوال: 12
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس ليکرت از 1( به هيچ وجه در مورد من صدق نميکند 1- 5 کاملا در مورد من صدق می کند
 • رفرانس: داداش‌زاده، حسين 1387 پايان نامه دکترای تخصصی بالينی – انستيتو روانپزشکی تهران. مقايسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی و مواجهه درمانی در اختلال اضطراب اجتماعی و تأثير اين دو در کاهش سوگيری تعبير
 • آزمون مرجع: Brief fear of negative evaluation scale(BFNE-S)
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي به روش بازآزمايي 75/0 بدست آمد ( ليري 1983 ميلر 1995 به نقل از ويكس2005) weaksmj.w, fresco,D.M, liebowitz,M.R 2005. empirical ralidition and psychometric evaluation of the brief fear of negative evaluation scale in pantients with social anxiety dis
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: همساني دروني يا آلفاي كرونباخ 89/0 توسط ويكس weaks 2005 و ديگران به عمل آمد. weaksmj.w, fresco,D.M, liebowitz,M.R 2005. empirical ralidition and psychometric evaluation of the brief fear of negative evaluation scale in pantients with social anxiety disord
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Brief fear of negative evaluation scale(BFNE-S)
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777توسط پژوهشگران ترجمه و اعتبار محتوايي توسط سه نفر از اساتيد تأييد شد.
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي با روش بازآزمايي و با فاصله زماني دو هفته برابر 98/0 داداش‌زاده، حسين 1387 پايان نامه دكتراي تخصصي باليني – انستيتو روانپزشكي تهران. مقايسه اثربخشي درمان شناختي – رفتاري گروهي و مواجهه درماني در اختلال اضطراب اجتماعي و تأثير اين دو در كاهش
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: همساني دروني آن به روش آلفاي كرونباخ برابر 83/0 بدست آمد داداش‌زاده، حسين 1387 پايان نامه دكتراي تخصصي باليني – انستيتو روانپزشكي تهران. مقايسه اثربخشي درمان شناختي – رفتاري گروهي و مواجهه درماني در اختلال اضطراب اجتماعي و تأثير اين دو در كاهش
 • توضیحات دیگر: 0