مقياس تجديد نظر يافته تأثير حوادث


Impact of event scale (JES)-R


 • عنوان فارسی: مقياس تجديد نظر يافته تأثير حوادث
 • عنوان انگلیسی: Impact of event scale (JES)-R
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: جهت بررسی تأثير انواع آسيب روی افراد بکار می‌رود
 • سازنده: هارووتيز و همکاران Horowits et al
 • سال ساخت: 1979
 • تعداد سوال: 15
 • زیر مقیاس: 1 پرسش مربوط به افکار نفوذ کننده و 6 پرسش مربوط به رفتار اجتنابی
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: طيف ليکرت پاسخ ها از هرگز=0 ، بندرت= 1، بعضی وقتها=2، اغلب= 3 که براساس جمع نمرات 15 سئوال، نمره ای از صفر تا 45 بدست خواهد آمد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Impact of event scale (JES)-R
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي دروني( آلفا كرونباخ) افكار نفوذ كننده 78/0 اجتنابي 82/0 . horwitz ,M., wilner,n. alwarez,w. psychometric medicine.vol.41,no3(may1979) impact of ivent scale : ameasure of subjective stress
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي دو نيمه كردن r=0/86 . horwitz ,M., wilner,n. alwarez,w. psychometric medicine.vol.41,no3(may1979) impact of ivent scale : ameasure of subjective stress
 • توضیحات دیگر: 0