پرسشنامه کيفيت زندگی مرتبط با سلامتی


Short form (sf-36) health survey


 • عنوان فارسی: پرسشنامه کيفيت زندگی مرتبط با سلامتی
 • عنوان انگلیسی: Short form (sf-36) health survey
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: برای افراد از 14 سال به بالا در کادر بالينی، ارزيابی سياستهای بهداشتی و بطور کلی ارزيابی حالت سلامت از نظر وضعيت جسمانی و روانی
 • سازنده: وير Ware
 • سال ساخت: 1992
 • تعداد سوال: 36
 • زیر مقیاس: 8 زير مقياس 1- عملکرد جسماني2-محدوديت ايفای نقش ناشی از وضعيت سلامت جسماني3-محدوديت ايفای نقش ناشی از مشکلات هيجاني4-انرژی و نشاط 5-سلامت عاطفي6-عملکرد اجتماعی 7-درد 8- سلامت عمومی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: به هر يک از زير مقياس ها بسته به پاسخی که داده شده نمره ای تعلق ميگيرد و از جمع نمرات 8 زير مقياس نمره کل بدست مياد پائين ترين نمره صفر و بالاترين نمره 100 است
 • رفرانس: منتظری، علی ،گشتاسبی، آزيتا. وحدانی نيا مريم السادات (1384). ترجمه و تعيين پايايی روايی گونه فارسی پرسشنامه sf-36 پايش سال پنجم شماره 17
 • آزمون مرجع: Short form (sf-36) health survey
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: در آزمون روايي همگرا همبستگي هر سئوال با كل آزمون بين 58/0 تا 95/0 بود ( منتظري و همكاران 1384)
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب پاياي همه زير مقياس ها غير از نشاط (65/0 =µ) در محدوده 77/0 تا 90/0 قابل قبول بود( منتظري و همكاران 1384)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Short form (sf-36) health survey
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار بیرونی - پیش بین: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - پیش بین: در مطالعات ، روايي ملاكي اين تست مناسب ارزيابي شده است( جنكينسون و همكاران 1994) Janlinson C, wright L, coulter A. criterion validity and reliability of the SF-36 in apopulation sample. Quality of life research 1994, 3: 7-12
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ 92/0 براي نسخه اصلي برآورد شده است( هاپمن و همكاران 1384) hopman WM, beger C, Josef L, towheed T, et al. stability of normative data for the sf-36: results of a three – year perspective study in middle aged Canadians. Canadian journal of pub
 • توضیحات دیگر: 0