هوش هيجانی شوت


Schutt emotional intelligence


 • عنوان فارسی: هوش هيجانی شوت
 • عنوان انگلیسی: Schutt emotional intelligence
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش هوش هيجانی نوجوانان 18-12 سال
 • سازنده: شوت و همکاران schutt
 • سال ساخت: 1998
 • تعداد سوال: 33
 • زیر مقیاس: 1- عامل خوش بينی / تنظيم هيجان2- عامل ارزيابی از هيجانات 3- مهارتهای اجتماعي4- کاربرد هيجانات
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، خود گزارش دهی
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت 5 درجه ای از کاملا نادرست1 تا کاملا درست5 – نمرات هر زير مقياس جداگانه محاسبه و پس از جمع 4 زير مقياس نمره کل بدست می‌آيد سئوالات 5،28،34 معکوس نمره گذاری می شود دامنه نمرات از 33 تا 165 است نمرات بالاتر نشانه هوش هيجانی بالاتر است
 • رفرانس: خسرو جاويد ، مهناز (1381) . بررسی اعتبار و روايی سازه مقياس هوش هيجانی در نوجوانان . پايان نامه ارشد روانشناسی عمومی تربيت مدرس
 • آزمون مرجع: Schutt emotional intelligence
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: پايايي پرسشنامه بر مبناي آلفاي دروني معادل 81/0 ( جاويد 1381) بدست آمده است. خسرو جاويد ، مهناز (1381) . بررسي اعتبار و روايي سازه مقياس هوش هيجاني در نوجوانان . پايان نامه ارشد روانشناسي عمومي تربيت مدرس
 • توضیحات دیگر: 0